Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2018

Lilium
4064 2cba 500
Reposted fromtgs tgs viaaunds aunds
Lilium
4072 d3cb 500
Reposted fromtymka tymka viaaunds aunds
Lilium
4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viafullmoon fullmoon
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viafullmoon fullmoon
Lilium
Lilium


TP for my bunghole
Reposted frombootlegs bootlegs vialaberbla laberbla
Lilium
5999 c38f 500
Reposted frombabyface babyface
Lilium
6001 b4fa
Reposted frombabyface babyface
Lilium
6002 26c6
Reposted frombabyface babyface
Lilium
3594 3bed
Reposted fromsarazation sarazation vianieobecnosc nieobecnosc
Lilium
5997 84ce 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
Lilium
6094 020c
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
Lilium
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
Lilium
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
Lilium
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viashitsuri shitsuri
Lilium
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashitsuri shitsuri
Lilium
It was just another bad day of bad life
— 20:21
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viashitsuri shitsuri
Lilium
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viashitsuri shitsuri
Lilium
2768 9e1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl